Διαγωνισμός Playmobil

Home / Διαγωνισμός Playmobil

Διαγωνισμός 3 Μεγάλα Κάστρα του Νόβελμορ, αξίας 180€ το καθένα!

Όροι και και Προϋποθέσεις Social Media Διαγωνισμού Playmobil 2021

 

H ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ (Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, ΑΦΜ 998645911, 2410 671720, [email protected]), ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου Fashion City Outlet (εφεξής ο Διοργανωτής ή/και Fashion City Outlet) διοργανώνει Διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στους τυχερούς νικητές το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο Facebook.

01 Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι εργαζόμενοι σε θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με τον Διοργανωτή εταιρίες, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, που συνδράμει τον Διοργανωτή στην υλοποίηση του Διαγωνισμού και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

02 Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει:

03 Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, κάθε συμμετέχων μπαίνει στην κλήρωση για τρία (3) μεγάλα κάστρα του Novelmore αξίας 180€ το κάθε ένα 

04 Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταγράψει μια (1) μόνο συμμετοχή στην κλήρωση του διαγωνισμού, ανεξαρτήτως του αριθμού που πραγματοποίησε τις ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω.

05 Η διάρκεια του Διαγωνισμού (ως δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν) ορίζεται από 19/4/2021 έως 8/5/2021 23:59. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ή αξίωση στα δώρα της κλήρωσης.

06 Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, στις 9/5/2021. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν, όπως προαναφέρθηκε οι 3 νικητές, που θα κερδίσουν από 1 μεγάλο κάστρο του Novelmore ο καθένας αξίας 180€. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης την 9/5/2021 μέσω σχολίου (comment) που θα γίνει στο αντίστοιχο post του Διαγωνισμού από τον επίσημο λογαριασμό του Fashion City Outlet.

07 Οι νικητές θα μπορούν να παραλάβουν τα μεγάλα κάστρα του Novelmore τους οποιαδήποτε στιγμή από την ημερομηνία ειδοποίησής τους, ότι αναδείχθηκαν τυχεροί της κλήρωσης και μέχρι τις 30 Μαΐου 2021, από Δευτέρα έως και Σάββατο και από τις 12.00 ως τις 18.00.

08 Τα μεγάλα κάστρα του Novelmore θα παραδίδονται από το Γραφείο Πληροφοριών (Info Desk) ή την Γραμματεία του Fashion City Outlet στους νικητές αυτοπροσώπως, με την επίδειξη του σχολίου (comment) από τον επίσημο λογαριασμό του Fashion City Outlet στο Facebook κάτω από το post του διαγωνισμού και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους (άδεια οδήγησης, διαβατήριο).

09 Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των μεγάλων κάστρων του Novelmore στους νικητές της κλήρωσης ως ανωτέρω. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των μεγάλων κάστρων του Novelmore παύει κάθε υποχρέωση και ευθύνη του Διοργανωτή σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό.

10 Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, να μεταβάλει τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή/και να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό (και την κλήρωση) οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του, με ανακοίνωση στην σελίδα του στο Facebook. Ο Διοργανωτής διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί – κατά την ανέλεγκτη κρίση του, ότι αντιβαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

11 Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τον Διοργανωτή των στοιχείων που δήλωσε/καταχώρισε για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, o Διοργανωτής θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων και μόνον προσωπικών στοιχείων των νικητών καθώς και της φωτογραφίας τους στην Ιστοσελίδα του, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και σε οποιοδήποτε μέσο έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση), στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι ο Διοργανωτής, αποδέκτες δε των στοιχείων του αρχείου αυτού είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο καθώς και η εταιρεία η οποία τον συνδράμει στην υλοποίηση του Διαγωνισμού και εκτελούν για λογαριασμό του Διοργανωτή την επεξεργασία του. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την διαφημιστική και προωθητική επικοινωνία της διεξαγωγής του, την πραγματοποίηση της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών/τριών του Διαγωνισμού καθώς και την προώθηση προϊόντων του Διοργανωτή μέσω αποστολής ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, στην οποία (αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ο Διοργανωτής θα προβεί  εφόσον ο συμμετέχων έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής, άλλως τα στοιχεία συμμετοχής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα καταστρέφονται μετά το πέρας έξι (6) μηνών από το πέρας της κληρώσεως.

12 Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που θα περιληφθούν στο αρχείο αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τον Διοργανωτή και τα πρόσωπα, που κατά τα ανωτέρω εκτελούν για λογαριασμό του την επεξεργασία τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

13 Οι συμμετέχοντες, δια της αποδοχής των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση και ανεπιφύλακτα συναινούν αφενός για τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων για τους λόγους που προεκτέθηκαν συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ονόματός τους ή της εικόνας τους σε προωθητικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

14 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής αντίστοιχα του Facebook και της σελίδαςτου Fashion City Outlet (https://www.facebook.com/FashionCityOutletGR/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Διοργανωτή. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη ή διακοπή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διακομιστή και των υπηρεσιών του Facebook, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή και την αποτυχία συμμετοχής ορισμένων συμμετεχόντων σε αυτόν.

15 Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

16 Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Τους GDPR όρους του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε εδώ