Διαγωνισμός

Home / Διαγωνισμός

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

H ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ (Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, ΑΦΜ 998645911, τηλ: 2410671720, email:  [email protected]), ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου Fashion City Outlet (εφεξής ο Διοργανωτής ή/και Fashion City Outlet), διοργανώνει Διαγωνισμό, σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν τρεις (3) Δωροεπιταγές αξίας 50,00 € έκαστη σε τρεις (3) αντίστοιχα τυχερές νικήτριες για τις αγορές τους στο Fashion City Outlet. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο Instagram, η δε διεξαγωγή του θα προωθείται επικοινωνιακά και μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο  Facebook.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα γένους θηλυκού, που διαμένουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλία και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενες του Διοργανωτή, οι εργαζόμενες σε θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες με τον Διοργανωτή εταιρίες, καθώς και οι εργαζόμενες στην εταιρεία, που συνδράμει τον Διοργανωτή στην υλοποίηση του Διαγωνισμού και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

2. Ο Διοργανωτής κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα από τις 4 έως και τις 8 Μαρτίου (ώρα 23.59) 2024, θα αναρτήσει μία δημοσίευση (post) στη σελίδα του στο Instagram, όπου θα προσκαλεί τις followers της σελίδας να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, κάνοντας σχετικό σχόλιο (comment) κάτω από το εν λόγω post.

01. Ειδικότερα, για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχουσες πρέπει:

α) Να έχουν κάνει στο παρελθόν ή να κάνουν follow τη σελίδα του Διοργανωτή στο Instagram και

β) Να κάνουν comment δηλώνοντας τη συμμετοχή τους στο post του Διαγωνισμού.

02. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, κάθε συμμετέχουσα μπαίνει στην Κλήρωση για μία από τις τρεις (3) δωροεπιταγές των 50,00 €, που θα μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά και μόνον στα συνεργαζόμενα εμπορικά καταστήματα του Fashion City Outlet έως τις 31/3//2024, που θα αναγράφεται και στο πίσω μέρος κάθε δωροεπιταγής και σύμφωνα με του όρους που κατά τα λοιπά οι συμμετέχουσες μπορούν να βρουν στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.fashioncity-outlet.gr/news-gr/oroi-proipotheseis-exargyrosi-doroepitagon.

3. Κάθε συμμετέχουσα μπορεί να καταγράψει μια (1) μόνο έγκυρη συμμετοχή στον διεξαγόμενο Διαγωνισμό και αποκλείεται πολλαπλή συμμετοχή του ίδιου προσώπου (μέσω του ιδίου προφίλ), δηλ. δεν θα προσμετρώνται περαιτέρω σχόλια (comments) από το ίδιο προφίλ στο post του Διαγωνισμού πέραν του πρώτου.

4. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων (comments που έγιναν μετά την 8η Μαρτίου 2024 θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ή αξίωση στα δώρα της κλήρωσης.

5. Για την ανάδειξη των νικητριών θα διεξαχθεί στις 11/03/2024 μία Κλήρωση με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία Κλήρωσης, και στην οποία θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών του Διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικήτριες, που θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα της Κλήρωσης αυθημερόν και το αργότερο έως τις 13/3/2024, μέσω σχολίου (comment) που θα γίνει από τον λογαριασμό του Διοργανωτή στο post του Διαγωνισμού.

6. Κάθε τυχερή νικήτρια μπορεί να παραλάβει τη δωροεπιταγή της οποιαδήποτε στιγμή από την 13η και έως την 31η Μαρτίου 2024, από Δευτέρα έως και Σάββατο και από τις 12.00 ως τις 18.00 από το Γραφείο Πληροφοριών (Info Desk) ή την Γραμματεία του Fashion City Outlet, με την επίδειξη του σχολίου (comment) που έγινε από τον επίσημο λογαριασμό του Fashion City Outlet στο Instagram και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους (άδεια οδήγησης, διαβατήριο).

7. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δωροπεπιταγών στις νικήτριες της Κλήρωσης ως ανωτέρω. Οι δωροεπιταγές είναι απολύτως προσωποπαγείς, δεν μεταβιβάζονται, όπως επίσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή με χρήματα (μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των δωροεπιταγών παύει κάθε υποχρέωση και ευθύνη του Διοργανωτή σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό.

8. Οι συμμετέχουσες αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ότι ο Διοργανωτής καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, όπως και οι εταιρείες προώθησης και διαφήμισης με τις οποίες συνεργάζεται για την υλοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιασδήποτε τυχερής νικήτριας για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, παραλαβή, χρήση, εξαργύρωση των δωροεπιταγών.

9. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, να μεταβάλλει τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή/και να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής της Κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό (και την Κλήρωση) οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του, με ανακοίνωση στη σελίδα του στο Instagram. Ο Διοργανωτής διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί – κατά την ανέλεγκτη κρίση του, ότι αντιβαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

10. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τον Διοργανωτή των στοιχείων του λογαριασμού της στην ανωτέρω υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, o Διοργανωτής θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων και μόνον προσωπικών στοιχείων των νικητριών καθώς και της φωτογραφίας τους στην Ιστοσελίδα του, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και σε οποιοδήποτε μέσο έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση), στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι ο Διοργανωτής, αποδέκτες δε των στοιχείων του αρχείου αυτού είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο καθώς και η εταιρεία η οποία τον συνδράμει στην υλοποίηση του Διαγωνισμού και εκτελούν για λογαριασμό του Διοργανωτή την επεξεργασία του. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την διαφημιστική και προωθητική επικοινωνία της διεξαγωγής του, την πραγματοποίηση της Κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητριών του Διαγωνισμού, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του καθώς και την εξασφάλιση παράδοσης των δώρων και ακολούθως τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται μετά το πέρας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της κληρώσεως.

11. Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που θα περιληφθούν στο αρχείο αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχουσών, οι οποίες έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τον Διοργανωτή και τα πρόσωπα, που κατά τα ανωτέρω εκτελούν για λογαριασμό του την επεξεργασία τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

12. Οι συμμετέχουσες, με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, δηλώνουν τη βούληση/συγκατάθεσή τους να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, αποδεχόμενες τους όρους αυτούς και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες από τον Διοργανωτή για να εντοπισθεί και προσμετρηθεί η συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό καθώς και για την χρήση των στοιχείων τους για τους λόγους που προεκτέθηκαν συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ονόματός τους ή της εικόνας τους σε προωθητικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

13. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενη. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχουσών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχουσες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και της σελίδας του Fashion City Outlet εκεί (https://www.instagram.com/fashion_city_outlet/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Διοργανωτή. Τέλος, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη ή διακοπή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διακομιστή και των υπηρεσιών του Instagram, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή και την αποτυχία συμμετοχής οποιουδήποτε προσώπου σε αυτόν.

14. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τις συμμετέχουσες των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

15. Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλες τις συμμετέχουσες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.