Διαγωνισμός

Home / Διαγωνισμός

Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού «Vote»

H ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ (Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα, ΑΦΜ 998645911, τηλ: 2410671720, email:  [email protected]), ιδιοκτήτρια του Εμπορικού Κέντρου Fashion City Outlet (εφεξής ο Διοργανωτής ή/και Fashion City Outlet) διοργανώνει Διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν ένδεκα (11) Δωροεπιταγές αξίας 20,00 € έκαστη σε ένδεκα (11) αντίστοιχα τυχερούς νικητές για τις αγορές τους στο Fashion City Outlet. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο Instagram, η δε διεξαγωγή του θα προωθείται επικοινωνιακά και μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο  Facebook.

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλία και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, οι εργαζόμενοι σε θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με τον Διοργανωτή εταιρίες, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, που συνδράμει τον Διοργανωτή στην υλοποίηση του Διαγωνισμού και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού

2. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο Instagram από τις 16 έως τις 27 Μαΐου 2023. Συγκεκριμένα κάθε μία από τις ημέρες διεξαγωγής του Διαγωνισμού ο Διοργανωτής θα αναρτά μία δημοσίευση (post) στη σελίδα του στο Instagram, όπου θα προσκαλεί τους followers της σελίδας να ψηφίσουν μεταξύ 2 προτάσεων μόδας, κάνοντας σχετικό σχόλιο (comment) κάτω από το εν λόγω post.

3. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει:

α) Να έχουν κάνει στο παρελθόν ή να κάνουν follow τη σελίδα του Διοργανωτή στο Instagram και

β) Να ψηφίσουν μεταξύ των 2 προτάσεων μόδας μέσω comment που θα αναρτήσουν στο εκάστοτε ημερήσιο post του Διαγωνισμού.

4. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, κάθε συμμετέχων μπαίνει στην κλήρωση για 11 συνολικά Δωροεπιταγές (όσες και οι ημέρες διεξαγωγής του Διαγωνισμού με τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις προς σχολιασμό) αξίας 20 Ευρώ έκαστη για αγορές στο Fashiοn City Outlet

5. Κάθε συμμετέχων μπορεί να καταγράψει μια (1) μόνο συμμετοχή σε κάθε ημερήσιο post του Διαγωνισμού και συνολικά ένδεκα (11) κατ’ ανώτατο όριο συμμετοχές, εφόσον σχολιάσει όλα τα ημερήσια posts που θα αναρτηθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι έγκυρη θεωρείται και η συμμετοχή μέσω σχολίου που έγινε σε post του Διαγωνισμού έστω και προηγούμενης ημέρας, εφόσον το εν λόγω post δεν το είχε ξανασχολιάσει την ημέρα της αναρτήσεώς του ο συμμετέχων. Σε περίπτωση πολλαπλών ωστόσο σχολίων στο ίδιο ημερήσιο post, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνον το πρώτο έγκυρο σχόλιο του συμμετέχοντος.

6. Η διάρκεια του Διαγωνισμού (ως δυνατότητα συμμετοχής σε αυτόν) ορίζεται όπως προαναφέρθηκε από 16/05/2023 έως 27/05/2023, 23:59. Μετά τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ή αξίωση στα δώρα της κλήρωσης.

7. Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί 31/05/2023 μία κλήρωση, στην οποία θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών (όλων των ημερήσιων posts) του Διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένδεκα (11) νικητές. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα της κλήρωσης αυθημερόν μέσω σχολίου (comment) που θα γίνει στο/στα αντίστοιχο/α post(s) του Διαγωνισμού από τον επίσημο λογαριασμό του Fashion City Outlet.

8. Κάθε τυχερός νικητής μπορεί να παραλάβει την δωροεπιταγή του οποιαδήποτε στιγμή από την 1η και έως την 15η Ιουνίου 2023, από Δευτέρα έως και Σάββατο και από τις 12.00 ως τις 18.00. Οι δωροεπιταγές θα παραδίδονται από το Γραφείο Πληροφοριών (Info Desk) ή την Γραμματεία του Fashion City Outlet στους νικητές αυτοπροσώπως, με την επίδειξη του σχολίου (comment) από τον επίσημο λογαριασμό του Fashion City Outlet στο Instagram κάτω από το αντίστοιχο post του Διαγωνισμού και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισότιμου εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητάς τους (άδεια οδήγησης, διαβατήριο).

  1. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δωροεπιταγών στους νικητές της κλήρωσης ως ανωτέρω. Οι δωροεπιταγές είναι απολύτως προσωποπαγείς, δεν μεταβιβάζονται, όπως επίσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή με χρήματα (μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση των δωροεπιταγών παύει κάθε υποχρέωση και ευθύνη του Διοργανωτή σε σχέση με τον παρόντα Διαγωνισμό.

10. Το συνολικό ποσό κάθε δωροεπιταγής θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κάθε νικητή σε μια συναλλαγή και δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ενός μέρους του ποσού. Σε περίπτωση που η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει την αξία της δωροεπιταγής, η διαφορά καταβάλλεται με τα μέσα πληρωμής, που διαθέτει το κατάστημα από τον νικητή. Σε περίπτωση που η αξία της συναλλαγής υπολείπεται της αξίας της δωροεπιταγής, δεν μπορεί να γίνει εξαργύρωση της από το συνεργαζόμενο εμπορικό κατάστημα παρά μόνον εάν συμπληρωθεί η αξία των αγορών τουλάχιστον μέχρι το ποσό που αναγράφεται στη δωροεπιταγή.

11. Η δυνατότητα εξαργύρωσης των δωροεπιταγών στα συμμετέχοντα Εμπορικά Καταστήματα του Fashion City Outlet θα ισχύει μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023. Η εν λόγω ημερομηνία θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της κάθε δωροεπιταγής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας η δωροεπιταγή θεωρείται άκυρη.

12. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ότι ο Διοργανωτής καθώς και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, όπως και οι εταιρείες προώθησης και διαφήμισης με τις οποίες συνεργάζεται για την υλοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, παραλαβή, χρήση, εξαργύρωση των δωροεπιταγών.

13. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους, να μεταβάλλει τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή/και να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό (και την κλήρωση) οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση του, με ανακοίνωση στην σελίδα του στο Facebook/Instagram. Ο Διοργανωτής διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί – κατά την ανέλεγκτη κρίση του, ότι αντιβαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

14. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τον Διοργανωτή των στοιχείων του λογαριασμού του στην ανωτέρω υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, o Διοργανωτής θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων και μόνον προσωπικών στοιχείων των νικητών καθώς και της φωτογραφίας τους στην Ιστοσελίδα του, στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και σε οποιοδήποτε μέσο έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης (έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση), στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι ο Διοργανωτής, αποδέκτες δε των στοιχείων του αρχείου αυτού είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο καθώς και η εταιρεία η οποία τον συνδράμει στην υλοποίηση του Διαγωνισμού και εκτελούν για λογαριασμό του Διοργανωτή την επεξεργασία του. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια του Διαγωνισμού, την διαφημιστική και προωθητική επικοινωνία της διεξαγωγής του, την πραγματοποίηση της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών/τριών του Διαγωνισμού καθώς και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του και την παράδοση των δωροεπιταγών και ακολούθως τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται μετά το πέρας 2 μηνών από την ημερομηνία της κληρώσεως.

15. Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που θα περιληφθούν στο αρχείο αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τον Διοργανωτή και τα πρόσωπα, που κατά τα ανωτέρω εκτελούν για λογαριασμό του την επεξεργασία τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

16. Οι συμμετέχοντες, δια της αποδοχής των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση και ανεπιφύλακτα συναινούν αφενός για τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων για τους λόγους που προεκτέθηκαν συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ονόματός τους ή της εικόνας τους σε προωθητικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.

17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και της σελίδας του Fashion City Outlet εκεί (https://www.instagram.com/fashion_city_outlet/ ) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του Διοργανωτή. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη ή διακοπή του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διακομιστή και των υπηρεσιών του Instagram, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή και την αποτυχία συμμετοχής ορισμένων συμμετεχόντων σε αυτόν.

18. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των ανωτέρω όρων συμμετοχής.

19. Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.