ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Η εταιρία «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» (ή η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει τον παρόντα Διαγωνισμό («ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΜΕ ΔΩΡΑ») στα πλαίσια προώθησης και προβολής του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet στη Λάρισα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Από την συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους,

β) οι εργαζόμενοι της εταιρίας «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ»,

γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» επιχειρήσεων και

δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω (β), (γ) και (ε) εργαζομένους και οι σύζυγοι αυτών.

ε) οι εργαζόμενοι του «Fashion City Outlet»

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για την απόκτηση ενός εκ των προσφερόμενων δωροεπιταγών έχουν όλοι όσοι κατά τα ανωτέρω επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τη Τρίτη 17/09/2019 έως τη Δευτέρα 30/09/2019. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή την τυχόν συντόμευση της διάρκειας ή/και μετά την τυχόν ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ή αξίωση στα δώρα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει μέσω κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρίας την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 και οι τυχεροί νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω email για την παραλαβή της δωροεπιταγής. Οι νικητές για την  ταυτοποίηση και παραλαβή του δώρου τους θα πρέπει να επιδείξουν οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει επίσης ότι τα στοιχεία που δήλωσαν για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό είναι αληθή και ακριβή.

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δωροεπιταγών στους αναδειχθέντες από την κλήρωση ως ανωτέρω. Οι δωροεπιταγές δε μεταβιβάζονται, όπως επίσης δεν είναι δυνατή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR)] περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για όσα προσωπικά δεδομένα περιέρχονται σε αυτήν για τον σκοπό των εργασιών και δραστηριοτήτων στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τη Διοργανώτρια των στοιχείων που δήλωσε/καταχώρισε στην ηλεκτρονική φόρμα για την παρακολούθηση του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων και μόνον προσωπικών στοιχείων των νικητών στην ιστοσελίδα της ή στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι η Διοργανώτρια, αποδέκτες δε των στοιχείων του αρχείου αυτού είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο καθώς και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού και εκτελεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας την επεξεργασία του. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών/τριών του Διαγωνισμού καθώς και την προώθηση προϊόντων της Διοργανώτριας μέσω αποστολής ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, στην οποία (αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) η Διοργανώτρια θα προβεί εφόσον ο συμμετέχων έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής, άλλως τα στοιχεία συμμετοχής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα καταστρέφονται μετά το πέρας της διεξαγωγής της κληρώσεως και επικοινωνίας με τους τυχερούς νικητές. Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που θα περιληφθούν στο αρχείο αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τη Διοργανώτρια και την εταιρεία που εκτελεί για λογαριασμό της την επεξεργασία τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες χωρίς να υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τους. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2410 671717 και στο email [email protected] .