Όροι & Προϋποθέσεις “WoWoman of your Life”

Η εταιρία «Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» (ή η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει το παρόν event  («The WoWoman of your life στο Fashion City Outlet») στα πλαίσια προώθησης και προβολής του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet στην Λάρισα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο event μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους

β) οι εργαζόμενοι της εταιρίας «Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ»

γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την «Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» επιχειρήσεων

δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω (β), (γ) εργαζομένους και οι σύζυγοι αυτών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για την απόκτηση ενός εκ των προσφερόμενων δωροεπιταγών  έχουν όλοι οι συμμετέχοντες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Για τις ανάγκες του event θα τοποθετηθεί photo booth, όπου οι επισκέπτες θα φωτογραφίζονται με διάφορα props. Η κατασκευή θα βρίσκεται στο εσωτερικό του Fashion City Outlet. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο event θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, όπως αυτή περιγράφεται σε ανάρτηση του προφίλ της εταιρίας στο διαδικτυακό τόπο www.fashioncity-outlet.gr και η οποία (διαδικασία) είναι η εξής:

α) Ο συμμετέχων επισκέπτεται το photo booth που θα φιλοξενείται σε κεντρικό σημείο του Fashion City Outlet. Σε αυτό ο συμμετέχων θα μπορεί να φωτογραφηθεί χρησιμοποιώντας props.

β) Αφού βγάλει τη φωτογραφία του θα συμπληρώσει τα στοιχεία του (e-mail) στο website του Fashion City Outlet.

γ) Με την παραπάνω διαδικασία κάθε συμμετέχουσα κερδίζει αυτομάτως μια δωροεπιταγή των 5 €, ενώ οι άντρες και γυναίκες συμμετέχοντες αποκτούν αυτομάτως μια συμμετοχή στην κλήρωση δωροεπιταγών (η «Κλήρωση»).

δ) Ο συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει μια έγκυρη συμμετοχή.

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων ως ανωτέρω. Το δώρο δε μεταβιβάζεται. Δεν είναι δυνατή η εξαργύρωση του δώρου σε μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο. Ρητά συμφωνείται ότι δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ανταλλαγής του δώρου με άλλο δώρο ή χρήματα. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του δώρου, παύει κάθε υποχρέωση και ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ EVENT

Η διάρκεια του event ορίζεται από Παρασκευή 08/03/2019 έως Σάββατο 09/03/2019. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση του event, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο event, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του event.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου την ημέρα της κλήρωσης στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου και θα κληθούν να στείλουν τα στοιχεία τους για την παραλαβή του δώρου τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η «Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» θα επικοινωνεί με προσωπικό email  με τους νικητές που κερδίζουν, προκειμένου να τους ενημερώσει για την περαιτέρω διαδικασία για την παραλαβή του δώρου τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος, τόπος και τρόπος παραλαβής του Δώρου από το νικητή, θα γνωστοποιείται στον τελευταίο εγκαίρως από τη Διοργανώτρια, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Κάθε τυχερός για την παραλαβή του δώρου του πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό είναι αληθή και ακριβή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω event συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για τη σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρία για την παρακολούθηση του event. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δύναται να κάνει χρήση των ελάχιστων αναγκαίων δεδομένων των νικητών στην Ιστοσελίδα της ή στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας. Η επεξεργασία του αρχείου γίνεται από τη Διοργανώτρια για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η Διοργανώτρια. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό την ανάδειξη των νικητών/τριών του παραπάνω διαγωνισμού, την πραγματοποίηση της παραπάνω διαφημιστικής καμπάνιας και την προώθηση προϊόντων της διοργανώτριας μέσω αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων- εάν συναινέσουν προς τούτο οι συμμετέχοντες. Επίσης, οι συμμετέχοντες συναινούν με αυτό τον τρόπο στη δημοσίευση φωτογραφιών με το πρόσωπό τους σε άλμπουμ στη  σελίδα του Fashion City Outlet στο Facebοοk.

Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η «Λάρισα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τον διαγωνισμό/ event οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2410 671717  και στο email [email protected]