ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αmazing Maze»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Αmazing Maze»

Η εταιρία «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» (ή η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει τον παρόντα Διαγωνισμό («Αmazing Easter») στα πλαίσια προώθησης και προβολής του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet στην Λάρισα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους
β) οι εργαζόμενοι της εταιρίας «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ»
γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» επιχειρήσεων
δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω (β) και (γ) εργαζομένους και οι σύζυγοι αυτών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για την απόκτηση ενός εκ των προσφερόμενων ταξιδιών και δωροεπιταγών έχουν όλοι οι συμμετέχοντες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για τις ανάγκες του Διαγωνισμού θα στηθεί στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet ο «Πασχαλινός Λαβύρινθος», όπου οι επισκέπτες θα φωτογραφίζονται με το “λαγουδάκι”. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και μέσω αυτού στην κλήρωση για τα δώρα, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη παρακάτω διαδικασία, η οποία περιγράφεται επίσης και σε ανάρτηση του προφίλ της Διοργανώτριας στο διαδικτυακό τόπο www.fashioncity-outlet.gr, και ειδικότερα:
• Κάθε συμμετέχων επισκέπτεται τον Πασχαλινό Λαβύρινθο, που όπως προαναφέρθηκε φιλοξενείται σε κεντρικό σημείο του Fashion City Outlet, προκειμένου να φωτογραφηθεί με το λαγουδάκι.
• Μετά τη λήψη της φωτογραφίας, κάθε συμμετέχων συμπληρώνει/καταχωρεί τα στοιχεία που ζητούνται (email, τηλέφωνο και ονοματεπώνυμο) και δηλώνει τη βούληση/συγκατάθεση να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και στη χρήση των στοιχείων του για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή – φόρμα, που θα του παράσχουν οι ευρισκόμενοι στο σημείο promoters του Διαγωνισμού.
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, κάθε συμμετέχων μπαίνει στην κλήρωση για: Α) δύο (2) ταξίδια σε προορισμούς εσωτερικού, Β) πενήντα (50) δωροεπιταγές των 20€ και Γ) δέκα (10) e-way πομποδέκτες με πίστωση 20€ για τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μία (1) φορά, υποβάλλοντας μια έγκυρη συμμετοχή.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων ως ανωτέρω. Τα δώρα δε μεταβιβάζονται, όπως επίσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή του δώρου με άλλο δώρο ή η ανταλλαγή-εξαργύρωσή του δώρου σε χρήματα (μετρητά ή πιστωτικό υπόλοιπο). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής των δώρων, παύει κάθε υποχρέωση και ευθύνη της Διοργανώτριας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από Παρασκευή 19/04/2019 έως Τρίτη 31/05/2019. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή την τυχόν συντόμευση της διάρκειας ή/και μετά την τυχόν ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ή αξίωση στα δώρα.

ΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ανάδειξη των τυχερών συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωση. Η σειρά εξαγωγής των τυχερών συμμετεχόντων από την κλήρωση καθορίζει και το δώρο που αντιστοιχεί σε καθέναν από αυτούς, αρχής γενομένης με τα δώρα υπό Α’ ανωτέρω, υπό Β΄ακολούθως και τέλος με τα δώρα υπό Γ΄. Οι νικητές της κλήρωσης θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου που κέρδισε καθένας από αυτούς, μετά το πέρας της διαδικασίας κληρώσεως, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία για την παραλαβή του δώρου τους.
Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος, τόπος και τρόπος παραλαβής του δώρου από τον κάθε νικητή, θα γνωστοποιείται στον τελευταίο εγκαίρως από τη Διοργανώτρια, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Κάθε τυχερός για την παραλαβή του δώρου του πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία που δήλωσε για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό είναι αληθή και ακριβή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τη Διοργανώτρια των στοιχείων που δήλωσε/καταχώρισε στην ηλεκτρονική φόρμα για την παρακολούθηση του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων και μόνον προσωπικών στοιχείων των νικητών καθώς και της φωτογραφίας τους στην Ιστοσελίδα της ή στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι η Διοργανώτρια, αποδέκτες δε των στοιχείων του αρχείου αυτού είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο καθώς και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού και εκτελεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας την επεξεργασία του. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού και την πραγματοποίηση της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών/τριών του Διαγωνισμού καθώς και την προώθηση προϊόντων της Διοργανώτριας μέσω αποστολής ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, στην οποία
(αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) η Διοργανώτρια θα προβεί εφόσον ο συμμετέχων έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής, άλλως τα στοιχεία συμμετοχής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα καταστρέφονται μετά το πέρας της διεξαγωγής της κληρώσεως.
Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που θα περιληφθούν στο αρχείο αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τη Διοργανώτρια και την εταιρεία που εκτελεί για λογαριασμό της την επεξεργασία τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2410 671717 και στο email [email protected] .