ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ «BE THE FACE OF FASHION CITY OUTLET!»

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ «BE THE FACE OF FASHION CITY OUTLET!»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «BE THE FACE OF FASHION CITY OUTLET»

Η εταιρία «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» (ή η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει τον παρόντα Διαγωνισμό («Be the face of Fashion City Outlet ») στα πλαίσια προώθησης και προβολής του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet στη Λάρισα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
β) οι εργαζόμενοι της εταιρίας «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ»
γ) οι εργαζόμενοι των συνδεδεμένων με την «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» επιχειρήσεων
δ) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω (β) και (γ) εργαζομένους και οι σύζυγοι αυτών.
Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για την απόκτηση ενός εκ των προσφερόμενων δωροεπιταγών έχουν όλοι οι συμμετέχοντες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Για τις ανάγκες του Διαγωνισμού θα προστεθεί στο site του Fashion City Outlet ένα συγκεκριμένο tab με τη φόρμα συμμετοχής-αίτησης, την οποία θα πρέπει να συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον καταθέσουν την αίτησή τους, θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία θα αναδείξει και τους δύο τελικούς νικητές. Οι δύο νικητές θα συμμετάσχουν στην καλοκαιρινή φωτογράφιση του Fashion City Outlet, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα και στους χώρους του Fashion City Outlet. Για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό και μέσω αυτού στη φωτογράφιση πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία, η οποία περιγράφεται επίσης και σε ανάρτηση του προφίλ της Διοργανώτριας στο διαδικτυακό τόπο www.fashioncity-outlet.gr, και ειδικότερα:
• Κάθε συμμετέχων επισκέπτεται το site του Fashion City Outlet, προκειμένου να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία του και μερικές αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες του.
• Κάθε συμμετέχων συμπληρώνει/καταχωρεί τα στοιχεία που ζητούνται (email, τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο, στοιχεία διαμονής, φωτογραφίες) και δηλώνει τη βούληση/συγκατάθεση να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και στη χρήση των στοιχείων του για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή – φόρμα, που βρίσκεται στο site του Fashion City Outlet.
Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, κάθε συμμετέχων είναι έγκυρος υποψήφιος του διαγωνισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μία (1) φορά, υποβάλλοντας μια έγκυρη συμμετοχή.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από Πέμπτη 30/05/2019 έως Τετάρτη 12/06/2019 και ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή την τυχόν συντόμευση της διάρκειας ή/και μετά την τυχόν ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα ή αξίωση στα δώρα. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 13 Ιουνίου, στον διαδικτυακό τόπο www.fashioncity-outlet.gr και η φωτογράφιση στην οποία θα συμμετέχουν θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσω αξιολόγησης των αιτήσεων τους από την ορισθείσα κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή θα εξετάσει την κάθε αίτηση ξεχωριστά και θα καταλήξει στους δύο νικητές. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν για τις λεπτομέρειες της φωτογράφισης στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία συμμετοχής τους σε αυτή. Οι νικητές του διαγωνισμού κερδίζουν επιπλέον δωροεπιταγές αξίας 300€. Οι νικητές για την έγκυρη συμμετοχή τους πρέπει να επιδείξουν οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής, που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία που δήλωσαν για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό είναι αληθή και ακριβή. Οι νικητές μετά την παραλαβή της δωροεπιταγής από την γραμματεία του Fashion City Outlet παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας για αμοιβή ή διεκδίκηση χρηματικού επάθλου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και μελλοντικής εκμετάλλευσης επί του παραγόμενου έργου (φωτογραφίσεις και βίντεο διαγωνιζομένων), που απορρέουν ή/και δημιουργούνται στο πλαίσιο συμμετοχής στον Διαγωνισμό, ανήκουν αποκλειστικά στη ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Διοργανώτρια αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR)] περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για όσα προσωπικά δεδομένα περιέρχονται σε αυτήν για το σκοπό των εργασιών και δραστηριοτήτων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.
Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τη Διοργανώτρια των στοιχείων που δήλωσε/καταχώρισε στην ηλεκτρονική φόρμα για την παρακολούθηση του Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια θα δύναται να κάνει χρήση των αναγκαίων και μόνον προσωπικών στοιχείων των νικητών καθώς και της φωτογραφίας τους στην Ιστοσελίδα της ή στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο οιασδήποτε άλλης σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι η Διοργανώτρια, αποδέκτες δε των στοιχείων του αρχείου αυτού είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο καθώς και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση της προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού και εκτελεί για λογαριασμό της Διοργανώτριας την επεξεργασία του. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού και την ανάδειξη των νικητών/τριών του Διαγωνισμού καθώς και την προώθηση προϊόντων της Διοργανώτριας μέσω αποστολής ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, στην οποία
(αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) η Διοργανώτρια θα προβεί εφόσον ο συμμετέχων έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής, άλλως τα στοιχεία συμμετοχής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα καταστρέφονται μετά το πέρας της επιλογής των νικητών.
Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που θα περιληφθούν στο αρχείο αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τη Διοργανώτρια και την εταιρεία που εκτελεί για λογαριασμό της την επεξεργασία τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες όροι και κάθε ζήτημα που προκύπτει κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η «Λάρισσα Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή/και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2410 671717 και στο email [email protected] .